کارگاه اقیانوس سه بعدی - اردوی درون مدرسه ایی

کارگاه اقیانوس سه بعدی در محیط دبستان از فردا 8 بهمن آغاز می شود و در تاریخ های 16 بهمن و همچنین 14 و 15 اسفند ماه بین پایه های مختلف برگزار می شود 


چاپ