مانور زلزله روز چهارشنبه 6 آذر ماه برگزار می گردد


چاپ