کلاس هوا فضا مربوط به پایه های پنجم و ششم یکشنبه 20 بهمن از ساعت 1.5 الی 3.5 برگزار میشود .


چاپ