جدول پخش برنامه های درسی ۶ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۶ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی
از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم ابتدایی
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم ابتدایی
ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم ابتدایی
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم ابتدایی


چاپ