سواد اجتماعی ..

خوشم می آید از آقا و خانم دکترهایی که موقع ورود مریض زیرچشمی به او نگاه نمی اندازند. خوش و بش میکنند و صمیمانه از دردش می پرسند...

لذت میبرم از فروشنده ای که چیزی از وی نمیخری ولی با خوشرویی تا دم در بدرقه ات میکند..

خوش خلقم میکنند راننده هایی که می ایستند و دست تکان میدهند تا تو از خیابان رد شوی...

با نشاطم میکنند آدم هایی که از شغل شان راضی اند و کارشان را مزخرفترین شغل دنیا نمیدانند...

هیجان زده ام میکنند آدمهایی که برایت کاری میکنند، بی آنکه از آنها خواسته باشی...

حس خوبی دارم وقتی رفیقی که کمتر همدیگر را می بینیم، راهش را دور میکند تا بیشتر با هم باشیم...

خوشم می آید از رفیق شفیقی که زنگ میزند و میگوید "برنامه محبوبت شروع شده" و سریع قطع می کند...

هنوز هیجان زده ام میکنند رفقایی که اول صبح اس ام اس میزنند "سلام خوبی؟"

خوشم می آید از آدم های خوش ذوقی که وقتی یک لباس نو می خرند، فردا صبح تن شان می کنند...

احترام میگذارم به غریبه هایی که در آسانسور را باز نگه می دارند تا تو برسی...

خوشم می آید از آدم هایی که برای زندگی خوب، هنرمندند...

وقتی حالت خوب باشه می تونی آدم بهتری بشی...

میدانید چه چیزی حال آدم را در یک جامعه خوب میکند؟

سواد اجتماعی ..


چاپ